Какво е ЕГИ?

Гражданите на ЕС имат право да кандидатстват директно в Европейската комисия с Европейска гражданска инициатива, за да предложат конкретно законодателно изменение. За да бъде разгледана инициатива от Комисията, трябва да мотивираме 1 милион души от целия ЕС да я подпишат в подкрепа.

Конкретните цели, които представихме на Европейската комисия, са следните:

С оглед на Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114,118 и 168 от него, искаме от Европейската комисия да предложи законодателство, за да

  • гарантира, че правата върху интелектуалната собственост, включително патентите, не възпрепятстват достъпа до или наличността на бъдеща ваксина или лечение на COVID-19;
  • гарантира, че законодателството на ЕС относно изключителните права върху данните и търговската изключителност не ограничава незабавната ефективност на задължителните лицензи, издавани от държавите членки;
  • въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС да споделят знания, свързани със здравни технологии, интелектуална собственост и/или данни във връзка с COVID-19, в общ резерв на технологии или патенти;
  • въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС по отношение на прозрачността на публичното финансиране, производствените разходи, както и клаузите за достъпност и финансова достъпност, в съчетание с неизключителни лицензи.
 
No Profit on Pandemic

Споделете решението

Споделете тази гражданска инициатива и ни помогнете да съберем 1 милион подписи.

No Profit on Pandemic

Контакт    |   info@noprofitonpandemic.eu

Европейската гражданска инициатива е начин да се предложат конкретни законодателни действия на Европейската комисия.

© 2020. Disclaimer.
Top