Τί είναι η ΕΠΠ;

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για να προτείνουν συγκεκριμένη νομοθετική τροπολογία.  Προκειμένου μια πρωτοβουλία να εξεταστεί από την Επιτροπή θα πρέπει 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλη την ΕΕ να την υποστηρίξουν υπογράφοντάς την. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι που παραθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι πιο κάτω:

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 114, 118 και 168 αυτής, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία με την οποία:

  • να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δεν παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε μελλοντικού εμβολίου ή θεραπείας κατά της νόσου COVID-19·
  • να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την αποκλειστικότητα των δεδομένων και την εμπορική αποκλειστικότητα δεν περιορίζει την άμεση θέση σε ισχύ των υποχρεωτικών αδειών που εκδίδουν τα κράτη μέλη·
  • να θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ όσον αφορά την κοινοποίηση γνώσεων, διανοητικής ιδιοκτησίας και/ή δεδομένων σχετικά με τεχνολογίες υγείας που συνδέονται με τη νόσο COVID-19, στο πλαίσιο κοινοπραξίας τεχνολογιών ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·
  • να θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για τους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τις δημόσιες συνεισφορές, το κόστος παραγωγής, καθώς και τις ρήτρες προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας που συνδυάζονται με μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης.
 
No Profit on Pandemic

Μοιραστείτε τη λύση με όλους

Spread this citizens' initiative and help us collect 1 million signatures.

No Profit on Pandemic

Επικοινωνία    |   info@noprofitonpandemic.eu

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί τρόπο πρότασης συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

© 2020. Disclaimer.
Top