Mis on EK?

Euroopa Liidu kodanikel on õigus pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole Euroopa kodanikualgatusega, et teha ettepanek konkreetse seadusemuudatuse kohta. Selleks, et komisjon saaks algatust kaaluda, peab selle toetamiseks koguma üle Euroopa Liidu miljon allkirja.

Konkreetsed eesmärgid, mida me Euroopa Komisjonile tutvustasime, on järgmised:

Võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 114, 118 ja 168, palume Euroopa Komisjonil esitada kõik õigusaktid, et:

  • tagada, et intellektuaalomandi õigused, sealhulgas patendid, ei piira ühegi tulevase COVID-19 vaktsiini või ravi kättesaadavust;
  • tagada, et andmeid ja turu ainuõigust käsitlevad ELi õigusaktid ei piira liikmesriikide väljastatud sundlitsentside kohest kehtivust;
  • kehtestada ELi vahenditest toetust saavatele isikutele juriidiline kohustus jagada COVID-19 tervisetehnoloogiaga seotud teadmisi, intellektuaalomandit ja/või andmeid tehnoloogia- või patendipuulis;
  • kehtestada ELi vahenditest toetust saavatele isikutele juriidiline läbipaistvuskohustus seoses avaliku sektori toetuse ja tootmiskuludega ning kättesaadavuse ja taskukohasuse nõue kombineerituna lihtlitsentsidega
 
No Profit on Pandemic

Jaga lahendust

Jaga seda kodanikualgatust ning aita meil koguda 1 miljon allkirja.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Euroopa kodanikualgatus on viis kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusakte.

© 2020. Disclaimer.
Top